De school hecht grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind. Ook stellen wij uw hulp in de school op prijs.

Communicatie en informatie

U geeft in vertrouwen het onderwijs en een deel van de opvoeding uit handen aan de basisschool. Goede communicatie is daarbij essentieel, in het belang van uw kind en in het belang van de onderlinge relatie. Op onze school hechten wij daarom grote waarden aan het gesprek met u. Wij vinden het belangrijk om u goed over onze achterliggende motieven te informeren.  Het gesprek is er altijd op gericht om ons beleid te verhelderen, het wederzijds vertrouwen daarin op te bouwen of te verbeteren. Er heerst een schoolcultuur waarin teamleden vanuit een proactieve houding een goede samenwerking met u bevorderen. De school stelt u in staat mee te denken over de ondersteuning van uw kind in de groep en denkt actief mee met u over de ondersteuning thuis. De leerbehoeftes van uw kind staan hierbij centraal.

Met regelmaat verzorgen wij informatie waarin we u op de hoogte houden van schoolbeleid en schoolontwikkeling.  Over praktische zaken en school- en groepsactiviteiten wordt u voornamelijk via Parro geïnformeerd. Door het jaar heen vinden er ouderavonden plaats, waar u wordt geïnformeerd over het onderwijs of actuele maatschappelijke thema's. Over de ontwikkeling van uw kind wordt met u besproken op rapportbesprekingen. Uiteraard bent u altijd in de gelegenheid om tussentijds een afspraak met de leerkracht of de directie te maken.

Ouderportaal ParnasSys

ParnasSys is het administratiesysteem waarin de school alle gegevens van uw kind opslaat, zoals personalia, gegevens over verlof en absentie en gegevens over de leervorderingen (toetsen en onderzoeken). U kunt via dit portaal op elk gewenst moment kennisnemen van de gegevens en de leervorderingen van uw kind.

Door middel van het openstellen van het ouderportaal wordt de communicatie tussen u en school digitaal ondersteund met informatie die altijd beschikbaar is. Op deze wijze wordt transparantie naar u vergroot en wordt gezamenlijk verantwoordelijkheid met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind benadrukt.

Parro

Op Basisschool EigenWijs werken we met de app 'Parro'.

Parro is onderdeel van ons administratiesysteem ParnasSys. Het is het communicatiesysteem voor in en rond school. De app biedt de volgende mogelijkheden: inplannen van rapportgesprekken; de groepsleerkracht kan makkelijk foto’s of mededelingen die belangrijk zijn voor alle ouders in een keer verzenden; in de app staat een agenda. De activiteiten die voor de groep georganiseerd zijn, komen erin te staan; de leerkracht kan een persoonlijk bericht sturen. Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we niet via de app.

U ontvangt van ons een e-mail waarmee u Parro kunt activeren. Hierin staat een koppelcode die u kunt gebruiken om gekoppeld te worden aan de groep van uw kind. U kunt Parro gratis downloaden in Google Play of de App Store. U kunt ook via de computer inloggen via https://talk.parro.com

Voor meer informatie over Parro kijkt u op https://www.parnassys.nl/oplossingen/modules/parro

Hulpouders

Hulp van ouders op onze school stellen we zeer op prijs. Uw hulp is tijdens de verschillende schoolse activiteiten zoals excursies, ateliers, thematisch werken, de Koningsspelen, het schoolkamp, projecten enzovoorts van harte welkom. Hiertoe zoekt elke leerkracht een ouder van een kind uit zijn/haar groep om zich in te zetten als klassenouder.

Klassenouders zijn een of twee ouders per leergroep die een extra actieve rol vervullen in de communicatie en de samenwerking tussen de school (leerkrachten) en de ouders.