Een wettelijk geautoriseerd orgaan, is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld. Het beleid van de school wordt getoetst.

Op onze school gaat de MR op in de Schoolraad, maar blijft haar wettelijke status van toetsend orgaan behouden. De Schoolraad, bestaande uit de MR-leden (zowel ouders als leerkrachten), wordt aangevuld met enkele onafhankelijke leden (ouders). De Schoolraad functioneert als gesprekspartner en klankbord van de directie en het team.

Er ontstaat steeds meer samenwerking op het gebied van ouderparticipatie in de vorm van een collectieve Schoolraad (SR) voor de twee scholen in Veldhoven Midden. De twee SR-en zullen ook het komende schooljaar zowel gezamenlijk als afzonderlijk vergaderen. Tijdens deze vergaderingen is er met name aandacht voor de actuele en toekomstige beleidsontwikkelingen van de scholen. Onderwerpen als veiligheid, begroting, schoolgids en onderwijskundige ontwikkelingen komen aan bod.

U bent als ouder bij de openbare vergaderingen van harte welkom als toehoorder. Wij verzoeken u dit vooraf kenbaar te maken bij de voorzitter van de MR, Lisanne Oerlemans via l.oerlemans@mr.veldvest.nl. Zij zal u dan tijdig informeren over de agenda van die avond. Uiteraard worden ook notulen van de vergaderingen gemaakt. Indien u interesse heeft om de notulen van deze vergaderingen te ontvangen, kunt u zich ook wenden tot Lisanne Oerlemans.